Muska nedir ve nasıl yapılır?

Muska Kelimesini önce durumu “Mushaf” başka bir deyişle “sayfalar ve sıralar” biçimindedir. Zamanla kelime bozularak muska biçimini almıştır.

Burada bahsi geçtiğimiz muska “cevşen” benzeri İslam dünyasında onay gören niyazlar değildir. Esasen cevşen tarzındaki metinleri İslam ulemasından hiçbir zat”muska” tabiri ile karıştırmamaktadır. Başka Bir Deyişle muska aynı büyü benzeri ek olarak bahsi açılır açılmaz kötülüğü çağrıştıran özdeş tutulurken cevşen ayrı bir kategoride değerlendirilmiştir.

Bizim bu makalede denetim konusu yaptığımız birşey muska dediğimiz, dini algıyla yazılmış ancak gerçekte dinden ziyade büyüye yakın uygulamalardır.

Dua ile muskayı şüphesiz bölmek gerekir

Dua, Kuran’da pekçok yerde geçmektedir. Başka Bir Deyişle haktır. “Dua einanç.” biçimindeki kesin yargılarla duaya ruhsat verilmiştir. Bununla Birlikte peygamberimiz de bizzat dua etmiş ve bir takım duaları da ashabına bizzat öğretmiştir.

Muska ise Kuran ve hadis kaynaklarında son bulmayan ve ulemanın tamamen reddettiği bir uygulamadır.

Dua ile muska arasındaki Tek bilenen ve basit farklılık duanın sözlü, muskanın ise sözlü olmayan olmasıdır.
Bir öbür farklılık ise duanın Allah kelamından gelmesi bunun için karşın muskanın kökeninin batıl pagan kültürlerine dayanmasıdır.

Eski batıl inanç ananeleri ile İslami motifleri iç içe yoğurarak büyü inşa etme yöntemine Havas ilmi denir.

Havas ilminde Allah’ın esmaları, ayet ve hadisler ile melek adları faydalanılarak  Aşk bağlama ve aşk soğutma büyüleri yapılmaktadır. Bu tarz uğraşların da İslam’ın özüyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

Havas ilmini konu meydan kitaplar karıştırıldığında adeta yapılanlar İslam’a uygunmuş benzeri algılanmaktadır. Çünkü kullanılan tüm tabirler İslami gelenekten gelmektedir. Bu kişiyi yanıltmamalıdır. İslami kavramlar yalnızca sözcük seviyesinde alınmıştır başka bir deyişle tüm kavramlar tersyüz edilerek büyünün arabayı haline getirilmiştir.

Muskaların şekli Nedir?

Muskalar iki yada üc parçadan oluşmaktadır. Birinci parça vefk olarak bilinen büyünün yazıldığı kağıt parçasıdır. Bu kağıtta kime büyü yapılacaksa ismi, yaşı, annesinin ismi ve birden çok fizyolojik özelliği yazılıdır. Bu özellikler tümce şeklinde değil ebced hesabıyla yazılmaktadır.

Muska yazısının yazıldığı kağıtta bireyin ismi çoğunlukla çember içerisine alınır. Çemberin dışına ise büyü sözcükleri yazılır.

Muskaların 2. parçası ise muhafazat olarak bilinen üçgen biçimli korumadır. Yazılan vefkin su alıp yazılarının silinmemesi için dayanıklı bir muhafaza kullanılır.

Bu muhafaza üç köşeli olduğundan bunun için “sekenar” da denmiştir. Muhafazat ya da sekenar ahşap, teneke ya da gümüşten olabilmektedir. Şayet bu tarzda dayanıklı bir muhafaza yoksa deri ya da muşambanın içerisine vefk konularak da muska yapılabilir.

Muskalar çoğunlukla üçgen halindedir. Bu eskiyen Kenan ülkesinin büyü geleneğidir. Az da olsa kare biçimli muskalar da vardır. Nihai vakitlerde kalp biçimli muskalar yapılsa da tarihte bu tarzda örnekler yoktur. Bu yalnızca günümüzdeki trend bir uygulamadır.

Muskalarda neler yazar?

Muskalarda dini tabirler ile büyülerde kullanılan sözcükler iç içedir. Ebced hesabıyla inşa edilmiş cetveller, sembolik resimler ve arkaik şekiller muskalarda en sık sık yer meydan verilerdir. Kuran sureleri de bazen muskalarda şu niyetlerin gerçekleşmesi için yazılmaktadır:

Korkudan arınmak için İhlas suresi

Cin ve taifesinden azad kılmak için Felak suresi
Vesveseden arınmak için Ayetelkursi

Nazardan korunmak içim Kalem suresinin bir takım ayetleri

Rüyalar üzerinden büyü inşa etmek için Yusuf suresi

Kadın ya da erkekleri bağlantı kurmak için Abese suresi

Göz bağlantı kurmak için Nisa suresinin bir takım ayetleri yazılmaktadır.

Bu sure ve ayetlerin dışarısında Allah’ın harika adları meydana gelen esmalar ile 4 kocaman melek de muskalarda sıkça yazılan kavramlardır.
Muska yazısına bir örnek
Muskanın hükmü ne türlü ortadan kalkar?

Allah’ın kelamı hiçbir surette berbat amaçlarla kullanılmaz. Çünkü Kuran ayetlerini alıp onla beraber büyü inşa etmek muhtemel değildir. Çünkü nihai kitap meydana gelen Kuran-ı Kerim kıyamete gibi Allah’ın koruması altındadır. Hiçbir güç onu bizzat amaçları doğrultusunda kullanamaz ve onla beraber büyü yapamaz.

Muskanın hiçbir hükmü yoktur, dediğimizde öbür büyülere de değinmemiz gerekir. Öbür büyüler ise maalesef hali hazırda işlemektedir. Hatta bir Yahudi bayan aracılığıyla peygamberimize bile büyü yapılmıştır. Bu hadise üzerine Felak suresi indirilmiştir. Bu surede iplere düğüm atarak büyü yapan kişilerden söz edilerek Allah’a sığınma gerekliliği vurgulanmıştır.

Müslümanlar içinde büyünün bozulması için yüzyıllardır okunan dua hükmündeki sure bu itibarla Felak suresidir. İnşallah kişi Felak suresini okur ve sonrasında kelimeyi tevhidi diliyle niyaz ederse büyünün hiçbir hükmü kalmayacaktır.